ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – CZERWIEC 2017

14 kwietnia 2017

Czytaj dalej

INFORMACJA DOT. ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kosakowo odpady zbierane selektywnie winny być gromadzone
w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

1) makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) – kolor niebieski

2) szkło – kolor zielony

3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale – kolor żółty

4) odpady zielone – kolor brązowy

5) popiół z palenisk domowych – osobny pojemnik lub worki przystosowane do tego celu
o minimalnej pojemności 110 l (preferowany pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej).

Dopuszczalne jest przygotowanie ODPADÓW ZIELONYCH poprzez pakowanie
w wiązki (poza systemem workowym), których waga nie może przekraczać 30 kg
(gabaryty przybliżone do wymiaru w...

Czytaj dalej

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

17 lutego 2017

Informujemy, iż na prośbę firmy odbierającej odpady nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Kosakowo dla ul. Sezamkowej, Paprykowej i Dyniowej z Dębogórza – odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych będzie odbywał się od kwietnia 2017 r. razem z Dębogórzem.

 

ZMIANY DOTYCZĄ :

Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się w ŚRODY, począwszy od 12.04.2017 r., 26.04.2017 r.,

Odbiór odpadów segregowanych w ŚRODY począwszy od  05.04.2017 r., 19.04.2017 r.,

w częstotliwości co dwa tygodnie.

Czytaj dalej

POPIÓŁ – ZGŁOŚ PUNKT ODBIORU

17 stycznia 2017

W związku ze zmianą dotychczasowej firmy zgłaszanie punktu odbioru popiołu i żużlu paleniskowego należy kierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Kosakowo – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumii telefonicznie 58 671 03 96 lub mailowo biuro@pukrumia.pl celem ułatwienia świadczenia usługi.

Zwracamy się z prośbą o opisanie pojemników z popiołem – POPIÓŁ. Pojemniki powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 7:00 w dniu wywozu zgodnie z harmonogramem. W przypadku,
gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamknięta bramą lub na posesji będzie znajdować się pies pojemnik nie zostanie opróżniony.

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – MARZEC 2017

wielko 03.17

Czytaj dalej

REKLAMACJE – BRAK ODBIORU ODPADÓW

13 stycznia 2017

Zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów według harmonogramu itp. należy kierować bezpośrednio do działu gospodarki odpadami (tel. 58 660 43 46) w terminie do dwóch dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia za pomocą środków komunikacji – telefon, mail, fax bądź osobiście w siedzibie Urzędu.

Reklamacje zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu nie będą rozpatrywane zgodnie z §5 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2016 w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017

6 grudnia 2016

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo w latach 2017-2018 została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi, ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia

Tel. kontaktowy – 58 671 03 96.

Firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2017 r.

Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady komunalne.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady, nie ma potrzeby zmiany dzierżawcy pojemnika na odpady komunalne...

Czytaj dalej

DEKLARACJE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA ROK 2017

Informujemy, iż zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVIII/92/2015 z dnia 26.11 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą do końca stycznia w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wykazane roczne zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły.

Po dokonaniu w/w obowiązku w marcu zostanie wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności.

Prosimy również, aby podać stan licznika wody na koniec roku tj. 31.12.2016 r...

Czytaj dalej

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

Przypominamy mieszkańcom, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 20 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym  (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych).

Jednocześnie informujemy, że nie ma potrzeby ich cięcia i umieszczania w brązowych workach.

W 2017 roku Gmina Kosakowo planuje uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie PUK PEKO ul. Chrzanowskiego 44...

Czytaj dalej

PALISZ ŚMIECI ?!?

14 października 2016

piec

W okresie jesienno-zimowym często ulegamy pokusie spalania odpadów w piecach. Myślimy, że zaoszczędzimy na ogrzewaniu. Nic bardziej mylnego – wydajność energetyczna nieposegrowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.           Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci.

Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych,  powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach...

Czytaj dalej